Všeobecné obchodní podmínky společnosti Motolisy s.r.o.

Článek 1 – Úvodní ustanovení

1.1 MotoLisy s.r.o. IČO:09371869 (dále jen dodavatel), se sídlem Koněprusy 35, Koněprusy 26601,  je obchodní firmou, výhradně pořádající a zprostředkovávající služby: a) kurzy, trénink a volné jízdy na motorce, (dále jen kurzy), b) kurzy, tréninky a výuku sportovní jízdy na motorce, čtyřkolce a dalších dopravních prostředcích (dále jen kurzy), c) pořádání motocyklových show (dále jen akce), d) pořádání reklamních a propagačních akcí, zajišťování teambuildingů, firemních akcí atp. (dále jen akce), to vše pod obchodním názvem „MOTOLISY“ – (dále jen Motolisy).

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tj. mezi dodavatelem, jako poskytovatelem kurzů a akcí a fyzickými či právnickými osobami jako objednatelem kurzů či akcí (dále jen objednatel). Smluvní strany jsou povinny se mj. řídit i těmito VOP.

1.3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“). Při objednávání kurzu nebo akce na webových stránkách dodavatele jsou VOP připojeny k objednávce. Dodavatel následně objednateli potvrdí obdržení objednávky, čímž dojde k uzavření smlouvy. Dodavatel není povinen ke každé smlouvě tisknout či fyzicky přikládat znění těchto VOP, aby se staly nedílnou součástí každé smlouvy. Pokud objednatel odešle elektronicky prostřednictvím webových stránek dodavatele objednávku kurzu či akce pořádané dodavatelem, mají smluvní strany za to, že se ustanovení těchto VOP automaticky stalo nedílnou součástí každé smlouvy. Objednatel tak bez výhrad souhlasí s těmito VOP.

1.4. Zasláním elektronické objednávky do kurzu nebo na akci objednatelem dodavateli, vzniká mezi dodavatelem a objednatelem závazný smluvní vztah (dále jen smlouva).

1.45. Pokud objednatel projeví zájem o kurz nebo akci písemně, a sice prostřednictvím e-mailu: i nfo@motolisy.czz, pak dodavatel obratem odešle objednateli objednávku na e-mailovou adresu, z které mu byl požadavek doručen. K objednávce dodavatel připojí VOP. Objednatel následně doručí dodavateli objednávku podepsanou oprávněnou osobou objednatele, a to poštou, faxem nebo elektronicky s elektronickým certifikovaným podpisem. Doručením podepsané objednávky dodavateli dojde k uzavření smlouvy. vzniká závazný smluvní vztah (dále jen smlouva).

1.56. Pokud není objednatel pro objednanou akci přímým spotřebitelem objednaného kurzu či akce, tzn. objedná a/nebo uhradí kurz či akci za třetí osobu, postupuje se smlouva podle ust. § 1895 zákona č. 89/2012 Sb. na tuto třetí osobu (postupník). Postupník tím nabývá i veškerá práva a povinnosti Na postupníka se pak vztahují veškeré povinnosti vyplývající z těchto VOP, jako by byla objednatelem sámama. Dodavatel uděluje podle ust. 1897 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. souhlas s postoupením smlouvy předem. Postoupení smlouvy je vůči dodavateli postupníkovi účinné okamžikem, kdy mu postupitel postoupení písemně oznámí, přičemž za písemnou formu se považuje i forma elektronické komunikace. 

Článek 2 – Předmět VOP

2.1. Předmětem těchto VOP je úprava práv a povinností smluvních stran pži pořádání nebo zprostředkování kurzů a akcí, a to jak pro osoby dospělé, tak i pro děti a juniory.

2.2. VOP se současně aplikují i na pořádání nebo zprostředkování individuálně sjednaných kurzů či akcí „šitých na míru“ objednateli. 

Článek 3 – Systém objednání kurzů a akcí

3.1. Kurzy a akce lze objednat: a) písemně, prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře na www.motolisy.cz  (bod 1.3. VOP) b) písemně, prostřednictvím e-mailu: info@motolisy.czz (bod 1.45.VOP).

3.2. Po obdržení objednávky bude objednateli provedena ze strany dodavatele rezervace požadovaného termínu kurzu či akce, a to po dobu 7 kalendářních dnů od doručení písemné objednávky dodavateli objednání. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli objednaný kurz či akci v souladu s ustanovením článku 5 VOP.

3.3. Pokud objednatel neuhradí dodavateli cenu za objednaný kurz či akci do 7 kalendářních dnů od doručení písemné objednávky objednání kurzu či akce dodavateli, je dodavatel  oprávněn písemně odstoupit od smlouvy s účinností ode dne doručení odstoupení objednateli, přičemž za písemnou formu se považuje rovněž forma prostřednictvím elektronické komunikace. V takovém případě poté dojde ke zrušení oprávněn rezervacei termínu kurzu či akce zrušit a nahradzení it termínu objednatele jiným účastníkem, jiným kurzem, či akcí. 

Článek 4 – Ceny a slevy kurzů a akcí

4.1. Ceny kurzů a akcí, které poskytuje nebo zprostředkuje dodavatel, se řídí platným ceníkem kurzů a akcí, uveřejněným na internetových stránkách www.motolisy.cz nebo cenami dohodnutými mezi smluvními stranami. Ceny kurzů a akcí nabývají účinnosti dnem uveřejnění na internetových stránkách www.motolisy.cz a  nebo datem uzavření dohody smluvních stran a jsou platné do odvolání dodavatele nebo do data uveřejnění či zaslání objednateli písemné změny těchto cen. Rozhodným dnem pro určení výše Dnem účinnosti cen je  se rozumí den doručení objednávky objednatelem dodavateli.

4.2. Ceny za kurzy a akce nespecifikované na internetových stránkách www.motolisy.cz a za kurzy a akce individuálně sjednané, budou řešeny písemně – dohodou smluvních stran.

4.3. Slevy z cen kurzů a akcí jsou dodavatelem stanovovány a uveřejňovány zcela individuálně na základě partnerských, marketingových, výprodejních nebo jiných slevových akcí dodavatele. Tyto slevy budou pro širokou veřejnost dodavatelem uveřejněny na internetových stránkách www.motolisy.cz  na dodavatelem vydaných kuponech a jsou platné do odvolání dodavatele nebo do data účinnosti těchto slev.

4.4. Rozhodným dnem pro určení Posledním dnem platnosti konkrétní slevy je  se rozumí den zaslání objednávky podle bodu 1.3. VOP nebo požadavku podle 1.45. VOP objednatelem dodavateli v den platnosti slevy nebo, pokud je dodavatelem uveřejněno, dennem uhrazení ceny kurzů a akcí do dne platnosti příslušné slevy.

4.5. Slevy z cen pro obchodní partnery dodavatele budou řešeny zvláštními smlouvami či písemnými dohodami.

4.6. V jiných případech nemůže být objednatelem sleva nárokována.

4.7. Slevové akce či samostatné slevy se nedají vzájemně kombinovat ani slučovat. Pokud by objednateli se objednatel dostane do situace, kdy by mu náležely 2 a více slev na 1 kurz či akci, platí vždy 1 nejvyšší sleva a je platná pouze jednou.

4.8. Slevy nejsou přenosné z člověka na člověka ani z právnické osoby na jinou právnickou osobu či na jiného člověka. Jakýkoli obchod se slevami je dodavatelem výslovně zakázán. 

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Cenu za objednaný kurz či akci uhradí objednatel nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení faktury dodavatele nebo dle sjednané splatnosti.

5.2. Cenu může objednatel uhradit dodavateli i jinak a v jiném termínu, avšak pouze za předem smluvními stranami písemně domluvených a odsouhlasených podmínek.

5.3 V případech výjimečných – smluvními stranami písemně domluvených, kdy dodavatel bude vracet objednateli cenu za objednaný kurz či akci, vrátí dodavatel tuto cenu objednateli způsobem, na kterém se spolu s objednatelem předem vzájemně písemně domluví. 

Článek 6 – Další práva a povinnosti objednatele

6.1. Objednatel je povinen vyčerpat objednaný kurz či akci v dohodnutém termínu, který je uveden ve smlouvě. Výyjiímku tvoří 1 rok objednané a neuplatněné dárkové poukazy, které je možné prodloužit na další sezónu za poplatek 1500,-kč vč dph.

6.2. Nezúčastní-li se objednatel objednaného kurzu nebo nevyčerpá-li objednatel objednanou akci v dohodnutém termínu, nebo neuskuteční-li se objednaná akce z důvodů na straně objednatele, považuje se objednaný kurz či akce za dodavatelem uskutečněné. Dodavateli v takovém případě vzniká nárok na úhradu plné ceny objednaných kurzů a akcí dle těchto VOP a/nebo smlouvy, a objednateli pak tímto vzniká povinnost objednané kurzy a akce v plném rozsahu uhradit.

6.3. Objednatel jakožto spotřebitel ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., v platném znění může od smlouvy podle ust. § 1829 NOZ bez sankcí odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy. Objednatel jakožto spotřebitel však není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se s jeho výslovným souhlasem služby (kurz a/nebo akce) poskytují před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (za takový výslovný souhlas dodavatel považuje, pokud se objednatel zaregistruje na termín kurzu, který se koná do 14 dnů ode dne, kdy je mezi objednatelem a dodavatelem uzavřena smlouva). Objednatel může od smlouvy podle ust. § 1829 NOZ bez sankcí odstoupit ve lhůtě sedmi dnů od uzavření smlouvy. Dodavatel začne s plněním ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě.

6.4. Odstoupí-li od smlouvy objednatel – z jiných než zákonem stanovených důvodů:

 a) ve lhůtě kratší než 30 dní před termínem plnění dodavatele , pak je objednatel povinen uhradit dodavateli storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny objednaných kurzů a akcí, 

b) ve lhůtě kratší než 15 dní před termínem plnění dodavatele , pak je objednatel povinen uhradit dodavateli storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny objednaných kurzů a akcí.

V obou případech je pak dodavatel oprávněn jednostranně započít svůj nárok na úhradu stornopoplatku oproti pohledávce objednatele na vrácení již poskytnutých finančních plnění.

6.5. Odstoupí-li jednostranně od smlouvy dodavatel – ze zaviněného důvodu na straně dodavatele, má objednatel právo ke své písemné žádosti na vrácení uhrazené částky za objednané kurzy a akce v plné výši, a to poté, co dodavatel o takovém odstoupení objednatele písemně vyrozumí a poučí ho o jeho právu na vrácení ceny kurzu nebo akce. Dodavatel vrátí cenu akce nebo kurzu do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy ho objednatel k tomu písemně vyzve.

6.6. O následcích vyšší moci, tedy např. přízni či nepřízni počasí, omezení nebo opatření přijatých za účelem ochrany zdraví apod., tj. o konání či zrušení objednaného kurzu či akce, rozhoduje vždy výlučně dodavatel. Pokud dodavatel rozhodne, že vyšší moc počasí není důvodem ke zrušení objednaného kurzu či akce, vzniká dodavateli nárok na plnou cenu za objednaný kurz či akci a objednateli vzniká povinnost tuto cenu uhradit, i přestože se kurzu či akce neúčastnil.

6.7. Pokud se objednatel nemůže objednaného kurzu či akce osobně zúčastnit, je oprávněn za sebe poslat náhradníka. Objednatel je v takovém případě povinen dodavateli předem písemně sdělit veškeré údaje o náhradníkovi. V takovém případě má dodavatel za to, že původní objednatel postoupil smlouvu na postupníka (náhradníka), s čímž dodavatel předem vyslovuje souhlas.

6.8. Kurzu či akce dodavatele objednatele se může účastnit pouze vlastník či spoluvlastník používaného motocyklu, kola, či jiného dopravního prostředku (dále jen DP). V jiném případě je tato osoba odpovědna za následky svého jednání. Každý DP musí být v bezvadném technickém stavu vč. technického osvědčení a registrační značky. Za nezpůsobilý DP se zejména považuje ten, který nesplňuje předpisy běžného provozu, nebo ten, z kterého unikají provozní kapaliny, havarovaný či poškozený DP. Dodavatel si vyhrazuje právo nezpůsobilé DP vyloučit z akce nebo kurzu. Pokud dodavatel nezpůsobilý DP z akce či kurz vyloučí, pak mu vzniká nárok na úhradu plné ceny objednaných kurzů a akcí dle těchto VOP a/nebo smlouvy a objednateli tímto vzniká povinnost objednané kurzy a akce v plném rozsahu uhradit.

6.9. Objednatel je povinen při kurzu či akci být vybaven nepoškozenou motocyklovou helmou, koženým nebo textilním motocyklovým oblečením s chrániči, motocyklovými rukavicemi, páteřovým chráničem nebo airbagovou vestou a pevnou nadkotníkovou motoobuví. Povinnost objednatele být vybaven příslušnou výbavou se vztahuje i na další DP. 

6.10. Každý účastník kurzu či akce je povinen uposlechnou pokynů dodavatele či osob jím pověřených v průběhu konání kurzu či akce a řídit se jimi bez výhrad a zbytečného prodlení. Pokud účastník či objednatel neuposlechne pokynů dodavatele či osob jím pověřených, má dodavatel právo účast objednatele v kurz či na akci bez náhrady ukončit či zrušit. V takovém případě vzniká dodavateli nárok na plnou cenu za objednaný kurz či akci a objednateli pak vzniká povinnost tuto cenu uhradit.

6.11. Každý účastník akce pořádané Motolisy bere na vědomí, že akce spojené s motorismem (mj. jízda v autě, jízda na motocyklu, či skútru) jsou zdraví i životu nebezpečné činnosti. V případě, že účastník není způsobilý se zúčastnit jakéhokoli konkrétního úkonu vyplývajícího z povahy akce nebo nemůže z jakýchkoli důvodů splnit požadovaný pokyn pověřené osoby Motolisy, je účastník povinen sám tyto skutečnosti bezodkladně sdělit pověřené osobě Motolisy. V případě, že účastník nesdělí pověřené osobě Motolisy, že se nemůže zúčastnit některého z úkonů nebo nemůže splnit některý z pokynů pověřené osoby Motolisy, je účastník zcela odpovědný za své činy a následky z nich vyplynuvší.

6.12. Při porušení výše uvedených povinností je dodavatel oprávněn vyloučit účastníka z průběhu kurzu či akce bez nároku na vrácení zaplacené ceny. 

6.13. Objednatel bere výslovně na vědomí, že se kurzu a/nebo akce se účastní výhradně na vlastní odpovědnost a nebezpečí a dodavatel neodpovídá za žádné škody, které objednateli během kurzu vzniknou. Objednatel rovněž nemá nárok na náhradu jakýchkoli výdajů nebo nákladů souvisejících s účastí na kurzu (např. proplacení benzínu).

Článek 7 – Práva a povinnosti dodavatele

7.1. Dodavatel se po uhrazení kurzu či akce od objednatele zavazuje splnit podmínky daného kurzu či akce, uveřejněné v nabídce kurzů a akcí na internetové adrese www.motolisy.cz nebo ve zvláštní smlouvě uzavřené s objednatelem a akci či kurz v objednaném termínu zrealizovat.

7.2. Odstoupí-li jednostranně od smlouvy dodavatel – z důvodu prodlení objednatele s plněním povinností daných uzavřenou smlouvou a/nebo těmito VOP a/nebo provozním řádem: 

a) ve lhůtě kratší než 30 dní před termínem plnění, má dodavatel nárok na náhradu vynaložených nákladů ve výši 50% z celkové ceny objednaných kurzů a akcí, 

b) ve lhůtě kratší než 15 dní před termínem plnění, má dodavatel nárok na náhradu vynaložených nákladů ve výši 100% z celkové ceny objednaných kurzů a akcí,

V obou případech je pak dodavatel oprávněn jednostranně započít svůj nárok na úhradu vynaložených nákladů oproti pohledávce objednatele na vrácení již poskytnutých finančních plnění.

7.3. Dodavatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě může od smlouvy odstoupit, kdy nerespektuje-li objednatel porušuje ustanovení těchto VOP a/nebo uzavřené smlouvy a/nebo provozní řád dodavatele, zejména hrozí-li nebo vzniká-li na majetku dodavatele škoda nebo neuhradí-li objednatel dodavateli řádně a včas cenu jakékoli objednané služby.

7.4. Dodavatelem poskytované služby vyžadují splnění předem daných kritérií, jako např.: minimální počet účastníků kurzu; vhodnost prostoru k uskutečnění akce; technické, bezpečnostní či organizační zajištění služby ze strany objednatele; v objednaném termínu kurzu či akce adekvátní ktuální stav počasí; atp. Nebudou-li tato kritéria bezezbytku zajištěna, dodavatel si vyhrazuje právo domluvený termín či místo konání kurzu či akce zrušit a nabídnout objednateli jiný termín či místo konání kurzu či akce.

7.5. Pro jednotlivá místa konání kurzů či akcí mohou být vypsány další specifické technické požadavky. Ty budou objednateli vždy zaslány společně s potvrzením rezervace, nebo budou obsaženy v objednávce.

7.6. Stav techniky dodavatele, kterou budou objednatelé v kurzu či na akci používat, bude odpovídat platným normám a předpisům silničního provozu.

7.7. Dodavatel má právo v rámci svého programu umístit v místě konání kurzu či akce své či partnerské reklamy formou bannerů, roll-upů, pevné stojací reklamy, prezentační či prodejní stánky, produkty atp. Pokud bude mít objednatel výslovné přání v místě konání kurzu či akce tyto reklamy neumísťovat, je nutné o tomto sepsat zvláštní písemnou dohodu obou smluvních stran, a to minimálně 10 dnů před zahájením kurzu či akce.

7.8. Instalace jakýchkoliv reklam objednatelem v místě konání kurzu či akce je možná pouze s písemným souhlasem dodavatele a za jím stanovených podmínek. 

Článek 8 – Odpovědnost a pojištění

8.1. V případě pořádání kurzu či akce v prostorách či v místech zajištěných objednatelem, odpovídá objednatel zcela za: a) splnění technických parametrů stanovených a písemně zaslaných dodavatelem b) technické zabezpečení akce, zejména zajištění přenosných nebo pevných zábran oddělujících diváky od účastníků kurzů či účastníků moto jízd. c) dostatečný přívod elektrické energie pro místo konání kurzu či akce d) organizační zabezpečení akce, zejména ochranu majetku a osob dodavatele.

8.2. Pokud objednatel nesplní bod 8.1., má dodavatel právo odmítnout konání kurzu či akce a dodavateli tak vzniká nárok na plnou cenu za objednaný kurz či akci a objednateli pak vzniká povinnost tuto cenu uhradit.

8.3. Je-li objednatel zároveň i pořadatelem, spolupořadatelem či třetí stranou jakkoli se podílející na pořádání kurzu či akce, nepřebírá dodavatel žádnou odpovědnost za způsobené škody na svěřeném majetku nebo zdraví osob účastnících se takové akce. Vůči dodavateli je za všechny účastníky akce plně odpovědný objednatel jako pořadatel, který je povinen jednotlivé účastníky na jejich odpovědnost upozornit.

8.4. Je-li objednatel zároveň i pořadatelem, spolupořadatelem či třetí stranou jakkoli se podílející na pořádání kurzu či akce, doporučuje se mu uzavřít pojištění pořadatele na danou akci.

8.5. Účastníkům kurzů či akcí se doporučuje uzavřít pojištění kryjící následky při motoristickém sportu; kryjící následky z konání osob i DP mimo běžný provoz a silnice; úrazové pojištění jezdce mimo běžný silniční provoz; pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorovým vozidlem třetím osobám.

8.6. Výuková plocha nebo závodní dráha není veřejnou komunikací a na jízdu po ní se nevztahuje zákonné ani smluvní pojištění odpovědnosti za škodu / havarijní pojištění.

8.7. Za veškeré jednání osob, jako i za technický stav DP v rámci kurzů či akcí konaných dodavatelem, odpovídají ty osoby, které samy způsobí škodu sobě resp. třetím osobám, zdravotní újmu sobě resp. třetím osobám a to v důsledku vlastního zavinění, ať již úmyslného nebo nedbalostního svojí vinou a dále způsobí škodu či zdravotní újmu sobě resp. třetím osobám vinou technického stavu používaným DP.

8.8. Každá osoba účastna kurzu či akce je povinna počínat si tak, aby zde nedošlo ke škodě na zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním osobám. Každá osoba plně odpovídá za škody a následky jí způsobené.

8.9. Za osobu nezletilou odpovídá v plném rozsahu její zákonný zástupce, ledaže nezletilý byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, pak odpovídá sám nezletilý.

8.10. Objednatel či osoby pohybující se v místě konání kurzu či akce jsou si vědomi všech rizik, která s sebou kurzy či akce nesou.

8.11. V případě způsobení škody objednatelem se objednatel zavazuje uhradit veškeré náklady na odstranění škody způsobené na majetku či zdraví personálu či vybavení dodavatele.

8.12. V případě zjištění či podezření dodavatele, že osoby objednatele nebo objednatel sám je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebo že osoby objednatele nebo objednatel sám není v dobré zdravotní, fyzické či psychické kondici, má dodavatel právo odmítnout konání kurzu či akce nebo má právo jednotlivé účastníky z kurzu či akce vyloučit nebo jim neposkytnout objednané služby. Dodavateli tak vzniká nárok na plnou cenu za objednaný kurz či akci a objednateli pak vzniká povinnost tuto cenu uhradit. 

Článek 9 – Ochrana osobních údajů

9.1. Předané osobní údaje objednatele slouží dodavateli k realizaci závazku dle těchto VOP.

9.2. Ochrana osobních údajů objednatele, je ošetřena zák. č.101/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.

9.3. Dodavatel může poskytnout potřebná data objednatelů třetím subjektům, avšak pouze subjektům kooperujícím s dodavatelem na závazku dle těchto VOP, tj.: – přepravci nebo České poště pro účely přepravy – výrobci/dodavateli zboží či služeb k vyřízení objednávky či reklamace objednatele – bankovním ústavům k realizaci plateb – inkasním firmám/soudům k vymáhání případných pohledávek. Objednatel uděluje dodavateli souhlas s využitím jeho osobních dat pro výše uvedené účely odesláním své objednávky dodavateli.

9.4. Dodavatel se zavazuje neposkytnout osobní data objednatelů jiným subjektům k jiným komerčním účelům.

9.5. Objednatel bere na vědomí, že dodavatel ukládá osobní údaje objednatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z VOP nebo smlouvy a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu) pokud objednatel výslovně nepožádá dodavatele písemně o vymazání jeho osobních dat před uplynutím této doby (viz bod 12.6. těchto VOP).. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

9.6. Pokud objednatel písemně požádá dodavatele o vymazání jeho osobních dat ze všech databází dodavatele, ten tak neprodleně učiní, až bude závazek mezi objednatelem a dodavatelem bezezbytku splněn.

9.7. Objednatel uděluje souhlas s průběžným informováním, a s přijímáním reklamních e-mailů dodavatele ohledně prodejních nabídek, slevových a výprodejních akcí dodavatele. Pokud si objednatel nepřeje být o těchto okolnostech informován, pak požádá dodavatele písemně o vymazání jeho osobních dat z databáze direct-mailingových akcí a dodavatel data o objednateli neprodleně vymaže a ukončí informování. 

Článek 10 – Reklamace

10.1. V případě, že objednatel má za to, že kurz či akce  mají vadu (tedy že rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), má právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména pak s občanským zákoníkem). Bude-li vada odstranitelná, je objednatel oprávněn požadovat buď nápravu anebo přiměřenou slevy z ceny kurzu či akce. Nelze-li vadu odstranit, je objednatel oprávněn buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny kurzu či akce.

10.2. Důvodem k reklamaci nemůže být skutečnost, že poskytnutá služba (kurz či akce) neodpovídá subjektivnímu očekávání objednatele.

10.3. Reklamaci služeb dodavatele je objednatel povinen zaslat na e-mail: info@motolisy.cz nebo prostřednictvím datové schránky nebo doporučeným dopisem na adresu sídla dodavatele.

10.4. Objednatele je povinen v rámci reklamace uvést  následující:

a) kontaktní údaje objednatele, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;

b) prokázání poskytnutí služby.

10.5. Dodavatel reklamaci vyhodnotí bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení.

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

11.1. Odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné a musí být doručeno prokazatelně adresováno druhé smluvní straně.

11.2. Použití loga, chráněných a patentovaných názvů, grafik, technických zařízení a know-how dodavatele a dále textů z webových a jiných prezentací je možné pouze s  předchozím písemným souhlasem dodavatele a za podmínek stanovených dodavatelem.

11.3. Znění těchto VOP je pro smluvní strany závazné.

11.4. Právní vztahy mezi dodavatelem a objednatelem, které nejsou výslovně upravené těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění a zákonem č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. .

11.5. Nákupem služeb či zboží na portálu www.motolisy.cz  či návštěvou těchto internetových stránek nevzniká objednateli či návštěvníkovi stránek jakékoli právo či nárok použít ve svůj prospěch nebo v prospěch třetích stran – designu stránek ani jejich částí, ochranných značek služeb či výrobků, designu služeb či výrobků ani jejich částí, složení služeb či výrobků, obchodních názvů, označení služeb či výrobků, firemních log a názvů, textů, znění těchto VOP atp.. Objednatel není oprávněn jakýmikoli prostředky zasahovat do mechanizmů www stránek dodavatele, programu stránek, webového rozhraní stránek, vizuální stránky stránek, katalogu zboží či jiných údajů uvedených na stránkách nebo činit takové kroky, které by neoprávněně zasahovaly do webového rozhraní stránek nebo jejich programu.

11.6. Objednatel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za chyby na internetových stránkách www.motolisy.cz, které budou způsobeny neoprávněnými zásahy třetích osob (hackerů apod.) v rozporu s jejich určením.

11.7. V případě problému se objednatel v pozici spotřebitele může obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, adr.coi.cz). Řešení se zahájí na návrh objednatele, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s dodavatelem. Návrh je objednatel oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u dodavatele uplatnil své právo poprvé. 

Tyto VOP jsou účinné od 1. 1. 2022

Miroslav Lisý, jednatel MotoLisy s.r.o.